Publisert 30.01.2018
Vår i skogen

Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL.
Formålet med SMIL-ordninga er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i jordbruket sitt kulturlandskap, samt å redusere forureininga frå jordbruket.
Søknadsfrist 1.mars.

Publisert 19.01.2018
Hane

NORSØK, Landbruk Nordvest og Norsk landbruksrådgiving Trøndelag arrangerer kurs i andelslandbruk våren og sommaren 2018. Kurset går over tre samlingar og er eit tilbod til bønder, gartnarar, andelshavarar eller andre interesserte som er i gang eller planlegg å starte opp andelslandbruk.

Publisert 19.01.2018
Staur og streng

 Landbruk Nordvest inviterer til fagmøte med fokus på gjerde. Deltakaravgift kr 150,- og møtet er open for alle.

Publisert 05.01.2018
Geit

Frist for etterregistrering av opplysningar i søknad om produksjons- og avløysartilskot er 10.januar.

Publisert 19.12.2017
Hund 2

 I 2015 støtta fylkesmennene i Oppland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark eit forsøk om «Effektiviteten i bruk av kadaversøk med hund», med midlar frå ordninga Forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT-midler). Forsøket blei utført av NIBIO, ved Inger Hansen, og hadde feltområde i desse fylka. I Møre og Romsdal hadde vi feltområde i Øvre Rauma. Resultata var oppløftande – en finn flere kadaver ved bruk av hund enn utan.