Kommunereform

Prosjektleiar

Vi er ute etter ein dyktig prosjektleiar - kan det vere deg?
I samband med at Norddal og Stordal kommunar har gjort vedtak om å slå seg saman og danne ein ny kommune frå 1.1.2020, vert det ledig stilling som prosjektleiar snarast. Prosjektleiarstillinga er ei tidsavgrensa stilling  til 31.12.2019. Interesserte kan ta kontakt med: leiar i fellesnemnda, Eva Hove, tlf 97015014.
Søknad med CV kan sendast : post@norddal.kommune.no Søknadsfrist: 25.juni 2017.

 

Stillinga som rådmann i den nye kommunen vil bli utlyst seinare og med intensjon om at den nye rådmannen kan ta til i stillinga frå 01.01.2019. Prosjektleiaren vil på line med andre kunne søkje på rådmannstillinga når den tid kjem. 

Prosjektleiaren si viktigaste oppgåve vert å leie arbeidet med å bygge den nye kommunen. Dette må skje i nært samarbeid dei to eksisterande kommunane - først og fremst med dei to rådmennene og  fellesnemnda, men også i samarbeid med tilsette og tillitsvalde- og andre aktuelle samarbeidspartnarar.

Vi tilbyr  varierte og utfordrande oppgåver der den som vert tilsett får høve til å vere med å skape ein heilt ny kommune med fokus på gode tenester, lokal næringsutvikling og samfunnsutvikling.

 Løn etter avtale.

Den som vert tilsett må ha:

  • Relevant utdanning
  • God kjennskap til kommunesektoren sine oppgåver
  • Erfaring frå prosjektleiing og omstillingsarbeid
  • Erfaring frå offentleg verksemd
  • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide målretta og strukturert
  • Gode evne til å kommunisere både skriftleg og munnleg
  • Evne til å motivere andre

Ein gjer merksam på at CV vil bli brukt til utvida søkjarliste.

 

 

 

 

 

Sist endra 16.06.2017
Kommunereform
Publisert 18.05.2017
Fjorden

Kommunestyra i Norddal og Stordal har vedteke at desse to kommunane skal bli ein ny kommune frå 01.01.2020. Den nye kommunen skal få eit fint namn, og dei som har lyst til å delta i prosessen med å finne eit godt namn til kommunen blir invitert til å sende inn forslag. Fellesnemnda vil legge fram innstilling overfor eit felles kommunestyre som skal gjere vedtak i saka hausten 2017. Send namneforslag til post@norddal.kommune.no eller Norddal kommune, postboks 144, 6211 Valldal innan 20.juni 2017. Fullstendig utlysingstekst for namnekonkurransen (PDF, 703 kB).

Publisert 09.05.2017
Rådhuset

Det vert møte i fellesnemnda torsdag 11. mai frå kl. 17.00 på rådhuset i Valldal. Møtet er ope. 

Publisert 13.01.2017
Samarbeid Norddal og Stordal

Forhandlingsutvala i kommunane Stordal og Norddal har forhandla fram ein intensjonsavtale om å slå seg saman til ein kommune. Norddal kommune ønskjer å vite kva innbyggjane meiner om avtalen før den vert behandla av kommunestyret. Du kan sende skriftlege innspel til Norddal kommune, Postboks 144, 6211 Valldal eller på e-post til: post@norddal.kommune.no . Frist for innspel er 18. januar 2017.

 

Publisert 14.12.2016
Samarbeid Norddal og Stordal

Ordførarane i Norddal og Stordal signerte intensjonsavtale om kommunesamanslåing 13. desember. Avtalane vert lagt fram for handsaming i dei to kommunestyra i januar 2017. Ei eventuell samanslåing vert med verknad frå 1. januar 2020.

 

Publisert 28.06.2016

Kommunestyret gjorde 23.06.16 vedtak om å halde fram som sjølvstendig kommune med same kommunegrenser som i dag.  I pkt. 2 i vedtaket står det at ein etter ein grundig prosess og etter ei rådgivande folkerøysting, står igjen med dette som det einaste alternativet. For alle andre alternativ som har vore vurderte, veg ulempene tyngre enn fordelane målt oppimot intensjonane med kommunereforma, jfr. k.sak 3/16 og k.sak 11/16. Det finst difor p.t. ikkje saklege argument for å lansere andre strukturmodellar for Norddal.