Næring

Geiter - Klikk for stort bilete

Næringsavdelinga forvaltar den kommunale og statlege næringspolitikken. Ein legg til rette for og arbeide med næringsutvikling i vid tydning, og vere eit kompetanse- og rådgivningsorgan for alle næringar.

Leiar er Toralv Klokkehaug, tlf. 975 15 319,
e-post: toralv.klokkehaug@norddal.kommune.no

Sist endra 04.05.2015
Publisert 13.09.2017
Ku

Norsk Bonde- og Småbrukarlag inviterer landbruket og reiselivet til seminar i Geiranger 20. og 21. september 2017 om ny landbrukspolitikk.

 

Nybyding til seminar om ny landbrukspolitikk (DOCX, 89 kB)

Publisert 30.08.2017

Det kommunale næringsfondet skal i første rekkje nyttast til næringsføremål som bedriftsutvikling, etableringstilskot, investeringar i bedrifter og til kommunale næringstiltak.Strategisk næringsplan bør vere retningsgjevande for finansiering som blir gitt frå fondet. I strategisk næringsplan er dette hovedmålet skissert

Publisert 26.07.2017
Idyll på Mefjellet

Søknadsfristen for Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal er 20.august og 1.november for beitelag. Dei regionale miljøprogramma er laga for å styrkje miljøarbeidet i jordbruket, og for å synleggjere jordbruket sin miljøinnsats.

Publisert 26.07.2017
Seteridyll Heggesetra

 I årets jordbruksforhandlingar vart partane samde om å legge større vekt på drenering som klima- og miljøtiltak gjennom å doble tilskottssatsene for drenering frå 1. juli. Nye satsar er 2000 kroner per dekar og 30 kroner per løpemeter grøft, avgrensa til maksimalt 2 000 kroner per dekar berørt areal. Endringane gjeld for søknader sendt inn etter 1. juli 2017.

Publisert 04.05.2017
Hund i band

Utvida bandtvang frå 1. april til 15. oktober.