Næring

Geiter - Klikk for stort bilete

Næringsavdelinga forvaltar den kommunale og statlege næringspolitikken. Ein legg til rette for og arbeide med næringsutvikling i vid tydning, og vere eit kompetanse- og rådgivningsorgan for alle næringar.

Leiar er Toralv Klokkehaug, tlf. 975 15 319,
e-post: toralv.klokkehaug@norddal.kommune.no

Sist endra 04.05.2015
Publisert 24.03.2017
Ku

 Gjermundnes vidaregåande skule startar agronomutdanning for vaksne frå hausten 2017.

Søknadsfristen er 01.04.2017

Publisert 13.03.2017

Det kommunale næringsfondet skal i første rekkje nyttast til næringsføremål som bedriftsutvikling, etableringstilskot, investeringar i bedrifter og til kommunale næringstiltak.Strategisk næringsplan bør vere retningsgjevande for finansiering som blir gitt frå fondet. I strategisk næringsplan er dette hovedmålet skissert

Publisert 09.03.2017
Hjort 2

Det er iverksett tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease(CWD) som også vert kalla skrantesjuke.

Tiltaket omfattar alle hjortedyr som rein, rådyr, hjort, elg og dåhjort og det er utarbeidd ei eiga forskrift for midlertidige tiltak.

Publisert 08.02.2017

Formålet er å auke kvaliteten på tidlegare grøfta jordbruksjord for å auke produktiviteten. I tillegg er det eit mål å redusere faren for erosjon og overflateavrenning til vassdrag.

Publisert 08.02.2017
Vår i skogen

Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL.
Formålet med SMIL-ordninga er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i jordbruket sitt kulturlandskap, samt å redusere forureininga frå jordbruket.
Søknadsfrist 1.mars.