Næring

Geiter - Klikk for stort bilete

Næringsavdelinga forvaltar den kommunale og statlege næringspolitikken. Ein legg til rette for og arbeide med næringsutvikling i vid tydning, og vere eit kompetanse- og rådgivningsorgan for alle næringar.

Leiar er Toralv Klokkehaug, tlf. 975 15 319,
e-post: toralv.klokkehaug@norddal.kommune.no

Sist endra 04.05.2015
Publisert 31.10.2017
Sentrum

Ein kan søkje om tilskot til utsiktsrydding i tilknyting til landbruket sitt kulturlandskap.

Publisert 13.10.2017
Hestar

 Delt 2 av søknad om produksjonstilskot i jordbruket kan leverast frå og med 1. oktober, som er telledato. Søknadsfristen er 15. oktober 2017.

Søknad skal leverast elektronisk via Altinn, ein kan ikkje lenger søkje på papir.

Grunna ein sentral feil mellom Statens kartverk og Landbruksregisteret er det svært mange som får ei feilmelding når ein skal søkje om tilskot til areal. Arealet i Landbruksregisteret på grunneigedommen er 0. Ta kontakt  med saksbehandlar i Norddal kommune om du har problem med å søkje, vi rettar opp tala i Landbruksregisteret manuelt.

Publisert 05.10.2017
Jerv

 Elektronisk søknadssenter er no opna for innsending av søknad om erstatning for rovviltskade på sau etter beitesesongen 2017.
Fristen er 1. november.

Publisert 13.09.2017
Ku

Norsk Bonde- og Småbrukarlag inviterer landbruket og reiselivet til seminar i Geiranger 20. og 21. september 2017 om ny landbrukspolitikk.

 

Nybyding til seminar om ny landbrukspolitikk (DOCX, 89 kB)

Publisert 30.08.2017

Det kommunale næringsfondet skal i første rekkje nyttast til næringsføremål som bedriftsutvikling, etableringstilskot, investeringar i bedrifter og til kommunale næringstiltak.Strategisk næringsplan bør vere retningsgjevande for finansiering som blir gitt frå fondet. I strategisk næringsplan er dette hovedmålet skissert