Næring

Geiter - Klikk for stort bilete

Næringsavdelinga forvaltar den kommunale og statlege næringspolitikken. Ein legg til rette for og arbeide med næringsutvikling i vid tydning, og vere eit kompetanse- og rådgivningsorgan for alle næringar.

Leiar er Toralv Klokkehaug, tlf. 975 15 319,
e-post: toralv.klokkehaug@norddal.kommune.no

Publisert 01.10.2018

For 2018 har Fylkesmannen i Møre og Romsdal fått ei ramme til skogkultur, tynning, miljøtiltak o.a. (NMSK) på kr 3 500 000,-. I tillegg kjem ubrukte midlar frå 2016 på til saman kr 860 134,-.
Ramma til vegbygging og drift i vanskelige terreng o.a som administrerast frå fylket utgjer kr 8 500 000,-.

Publisert 01.10.2018
Vår i skogen

Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL.
Formålet med SMIL-ordninga er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i jordbruket sitt kulturlandskap, samt å redusere forureininga frå jordbruket.
Søknadsfrist 20.oktober.

Publisert 25.09.2018

Invitasjon - søk om tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Geirangerfjorden 2018

Kven kan søkje:
personar eller verksemder som bidreg til å fremje føremålet med ordninga. Dette kan til dømes vere grunneigarar, drivarar, landbruksføretak, organisasjonar, foreiningar med fleire.

Publisert 25.09.2018
Beiting i sommarsol

Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15.oktober, med telledato 1.oktober. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusentar levere søknad.

Publisert 25.09.2018
Gulrot

Søknadsfristen er 15.oktober 2018, det vert opna for å søkje frå og med 1.august, for beitelaga er fristen 1.november.

Informasjon om Regionalt miljøprogram blir ikkje sendt ut på papir i år