Økonomiske verkemiddel til skogbruket 2018

For 2018 har Fylkesmannen i Møre og Romsdal fått ei ramme til skogkultur, tynning, miljøtiltak o.a. (NMSK) på kr 3 500 000,-. I tillegg kjem ubrukte midlar frå 2016 på til saman kr 860 134,-.
Ramma til vegbygging og drift i vanskelige terreng o.a som administrerast frå fylket utgjer kr 8 500 000,-.

Norddal kommune er tildelt kr 30 000,-

Skogtiltak skal meldast ferdige til kommunen innan 20.november.