Nyheitsarkiv
Publisert 30.01.2009

Kommunen er delt inn i tre skulekretsar, og born har rett til skuleplass i den kretsen dei tilhøyrer. Retten til skuleplass vert regulert av Opplæringsloven § 8-1.
Tildeling av skuleplass skjer ved innskriving i skulen. Føresette har rett til å søkje bornet inn på den skulen ein ønskjer i kommunen. 

Publisert 30.01.2009

Kommunen har tre barnehagar, og det er eit hovudopptak i året med søknadsfrist 1. mars.
Du kan søkje om plass anten ved å nytte elektronisk søknadsskjema, eller ved å fylle ut vanleg skjema som du får på servicetorget. Det må sendast inn eitt skjema for kvart barn.

Publisert 30.01.2009

Flyttemelding skal sendas til Skattekontoret (tidlegare likningskontor). Servicetorget kan også hjelpe deg med dette.
Melding om ny adresse skal sendast til Posten

Publisert 28.07.2008

Det ligg føre ein planmal som bedrifter kan nytte seg av når dei skal lage eigne planar knytt opp mot Åknes/Tafjord-problematikken. Alle bedrifter som ligg i faresonen vert oppfordra til å utarbeide planar.