Framside

Torsdag 23. mai går Vekas tur i Fjord kommune til Vardefjellet i Valldal. Her er det flott utsyn til fjord og fjell, frå Tafjordfjella i aust til Slogen og Sunnmørsalpane i vest. Oppmøte på Klovset kl 1800.

Ferja

Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal vedtok i møte 06.03.19 å innføre ordning med fortrinnsrett for innbyggjarar som pendlar, og bedrifter i Norddal kommune som reiser regelmessig med ferja Eidsdal - Linge.

Torsdag 16. mai er det vekas tur att. denne gongen ein rundtur mellom frukttre på Linge. Bli med på tur og nytt høvet til å gjere deg kjent i bygdene i nye Fjord kommune!

No er Stikk UT!-sesongen i gang! I år med heile 398 turmål i 30 av kommunane i Møre og Romsdal. Bli med på tur!

Norddal kommune har vedtatt å leggje reguleringsplanforslaget ut til offenteg ettersyn, med merknad om at gangbru over elva må innarbeidast i planforslaget. I tillegg er det bedt spesifikt om innspel frå fylkeskommune og fylkesmann om råd for å unngå konflikt mellom landbruk og bustadfelt, og vist til moglege endringar i krav til branntryggleik for campingplassar. Planforslaget legg opp til bustader, fritidsbustader og område for camping på vestsida av Valldal.

Norddal og Stordal har gjennomført ei kartlegging og verdsetjing av friluftsområda i kommunane. Dette er ein del av eit nasjonalt mål om å sikre friluftslivet for framtida. Resultatet skal bli tilgjengeleg i Naturbase, ein nettstad drifta av Miljødirektoratet.

Frist for påmelding til skuleåret 2019/2020 er 17. april. Fyll ut søknadsskjema elektronisk. Har du spørsmål - ta kontakt med kulturskulerektor Gøril Vidhammer, tlf. 916 99 939.

Norddal kommune yter kulturmidlar til drift av frivillige lag og organisasjonar som driv kulturaktivitetar, samt tilskot til forsamlingshus. Søknadsfrist er 1. april. Vi oppmodar alle om å sende søknaden elektronisk til Norddal kommune.  Alle lag må oppgje organisasjonsnummer.

Mange innbyggjarar har enno ikkje tatt i bruk digital postkasse. Vi ønskjer å informere om tilbodet slik at fleire kan ta imot digital post frå kommunen.

Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15.mars, med telledato 1.mars. Ved del 1 kan husdyrprodusentar levere søknad.