Flodbølgjevurderingar

Norddal kommune har gjort eit grundig analysearbeid for å kartlegge farer knytt til skred. Det er utarbeidd kart for dei ulike bygdelaga. Karta er først og fremst meint som eit grunnlag for vurdering av skredfare / flodbølgjer og fastsetting av omsynssoner med potensiell skred- og flodbølgjefare på kommuneplannivå.