Offentlege høyringar

På denne sida vil det bli lagt ut informasjon om planarbeid i Norddal kommune. Her vil du finne informasjon om overordna planarbeid som pågår, planar som er ute på høyring samt ferdig vedtekne planar. Oversikten er under utarbeiding.

 

Innspel
til planane kan sendast på epost til:
post@norddal.kommune.no

eller sendast per post til
Norddal kommune, Postboks 144, 6211 Valldal

Sist endra 26.10.2015
Data

Det er klart for ein ny runde med tilskot til breibandsutbygging i kommunar som har dårleg breibandsdekning. Eitt av krava for å kunne søkje støtte frå ordninga er at utbyggingsplanane skal vere ute til høyring. Alle innbyggjarar, organisasjonar og bedrifter blir med dette inviterte til å kome med innspel til utbygging av breiband i Norddal kommune. Send innspel til post@norddal.kommune.no  innan 5.april 2017.

 

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 vedtek Det faste utvalet for plansaker å legge detaljregulering for Tafjord friluftsbad, småbåthamn og camping, plankart, føresegner og planomtale dagsett 27.01.17 ut til offentleg høyring i 6 veker.

Norddal kommunestyre vedtok i møte 26.05.2016, i sak 035/16, forslag til reguleringsplan for fylkesveg 63 Korsmyra - Indreeide.

 

Eigedomsskatteliste er lagt ut for offentleg ettersyn i perioden 1. mars 2016 30. mars 2016.

 

Illustrasjon korsmyra indreeide.JPG

Høyringsfrist 11.03.2016. Statens vegvesen Region midt har i samarbeid med kommunane Stranda og Norddal utarbeidd forslag til reguleringsplan med konsekvensutgreiing for strekninga frå Korsmyra i Stranda kommune til Indreeide i Norddal kommune på fv. 63. Planforslaget viser ein tunnel med ei total lengde på 4,7 kilometer.

Teneste (1)