Pleie og omsorg

Openomsorg - Klikk for stort bilete

Vi skal arbeide for at det til ei kvar tid er eit godt utbygd og individuelt tilpassa tilbod av tenester innanfor heimetenestene og institusjonsomsorga. Tenestetilbodet skal vere basert på at alle skal ha tryggleik for at dei får dei tenester dei har behov for, og nødvendig hjelp etter individuelle vedtak.

Kommnalsjef helse, pleie og omsorg koordinerer drifta av dei ulike verksemdene. Kvar eining har sjølvstendig driftsansvar.
 

Oppgåvene for pleie og omsorgstenesta er:

-Å gje omsorg, behandling og pleie til den som ikkje maktar eigenomsorg, personleg omsorg og praktiske gjeremål i kvardagen, enten i eigen heim eller i institusjon.


-Å stimulere den enkelte til å halda seg aktive og førebyggja helsesvikt.

Sist endra 14.07.2015
Pleie og omsorg 2

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 23
Tittel :
Kommunalsjef helse, pleie og omsorg
Bunnhjørne