Individuell plan / koordinerane eining

Etter lov om helse – og omsorgstenester § 7-3 og forskrift om habilitering og rehabilitering § 8, skal det vere ei koordinerande eining for habilitering og rehabilitering i kommunen. 

 Kva er koordinerande eining (KE)?

• KE er ein funksjon og ei adresse. Fagpersonar frå ulike sentrale einingar dannar koordinerande gruppe i kommunen. (sjå kontaktpersonar nedst på sida).
• KE skal koordinere tenestetilbodet innafor habilitering/rehabilitering, og skal fungere på tvers av einingane i kommunen.
• KE arbeider både på individnivå og systemnivå.


 

Kven kan ha behov for habilitering og rehabilitering?

• Personar som pga skade eller sjukdom som har hatt et brått fall i evna til å fungere i dagleglivet
• Personar med gradvis fall i funksjonsevne over lengre tid
• Personar med kroniske sjukdommar
• Personar med medfødt funksjonssvikt
• Personar med fysiske, psykiske og sosiale problem
• Personar som treng hjelp til å planlegge nye situasjonar i livet, t.d. ved overgang frå barnehage til skule, mellom ulike skular, frå skule til arbeidsliv og ved ny busituasjon


 

Kva kan koordinerande eining hjelpe deg med?

• Personar med behov for langvarige og koordinerande tenester skal få tilbod om ein brukarkoordinator. KE har mynde til å peike ut brukarkoordinator i samråd med brukar og i samhandling med aktuelle einingar
• KE har mynde til å gjere vedtak om individuell plan
• KE skal ha oversikt over kva tenester som er tilgjengeleg i Norddal kommune og formidle kontakt med aktuelle einingar
• KE har ikkje mynde til å tildele tenester, dette ligg framleis til dei einingane som har ansvar for dette


 

Arbeid på systemnivå

• Skape samhandling mellom tenesteytarar og ulike einingar, og arbeide for kvalitetssikring av rutinar som sikrar flyt mellom tenester
• Overordna ansvar for at ordninga med individuell plan fungerer
• Sikre opplæring av brukarkoordinator
• Vere eit knutepunkt for samarbeid mellom kommune og dei statlege institusjonane


 

Arbeidsmetodar for koordinering av tenester

• Ansvarsgruppe
• Individuell plan
• Andre samarbeidsfora


 

Mål for koordinerande eining i Norddal kommune

• Å samordne system og tenester for brukarar, slik at den einskilde sjølv kan meistre sitt liv eller gjenopprette funksjonar i størst mogleg grad
• Brukarar med behov for koordinerte tenester veit kvar dei skal vende seg for å få hjelp
• Brukarar med behov for koordinerte tenester opplever tenestetilbodet som samordna, koordinert og individuelt tilpassa
• Brukarar med behov for koordinerte tenester opplever at det vert lagt vekk på brukarmedverknad, og at tiltak og tenester tek utgangspunkt i den einskilde sine ressursar


 

Adresse og kontaktinformasjon

Koordinerande eining
Pleie – og omsorg
Postboks 144
6211 Valldal


 

Kontaktpersonar:

Wenke Sylju, leiar KE, tlf. 70258921
Helsesøster, tlf. 70258912
Karl Andre Birkhol, skulefagleg ansvarleg, tlf. 70258838
Vilma Lygnugariene, psykiatrisk sjukepleiar, tlf. 70258894
Wietske Middelveld, NAV, tlf. 55553333

Ergoterapeut

Sist endra 30.03.2017
Artikkel (1)