Avlastning

Definisjon

 • Det vert gjeve avlastingsopphald til personar som ikkje kan ha omsorg for seg sjølv, eller som er heilt eller delvis  er avhengige av praktisk eller personleg hjelp for å greie dagleglivet sine gjeremål.
 • Avlastning er retta mot ein person eller i familie som har vedvarande tunge omsorgsoppgåver til personar med funksjonsnedsetting, pleietrengande eller personar med ekstra stort omsorgsbehov.
 • Både omsorgsytar (pårørande) og den som tek imot omsorg kan søkje avlastning.
 • Det er føremålet med opphaldet som skil eit avlastningsopphald med eit korttidsopphald. Formålet med avlastningsopphaldet er å avlaste omsorgspersonen(e)

Målsetjing

 • Tenesta skal bidra til at søkjar med særs tyngjande omsorgsoppgåver får moglegheit til å ivareta seg sjølv og sine eigne behov i periodar.
 • Tenesta skal bidra til å oppretthalde gode familierelasjonar og bevare sosiale nettverk
 • Tenesta skal bidra til å hindre utmatting av søkjar

 

Kriterier for tildeling

 Det er ei samla vurdering av situasjonen og det er kommunen i samarbeid med deg som avgjer kva tenester som vert gitt.     

 

Tenesta kan vere aktuell dersom

 • Søkjar yter mange timar omsorgsarbeid per månad
 • Omsorgsarbeidet er meir omfattande og/eller fysisk/psykisk belastande enn vanleg
 • Omsorgsabeidet inneber mykje nattarbeid eller avbroten  nattesøvn
 • Om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon, mangel på ferie og/ eller fritid
 • Det vert ytt omsorg til meir enn ein person
 • Behovet for omsorg er så krevjande at søkjar treng opphald frå oppgåver i ein periode for å kunne greie omsorgsansvaret og oppgåvene vidare

 

Standard for tenesta

 • Avlastningsopphald vert tildelt for inntil  tre veker av  gongen, men tilpassa behovet i heimen
 • Tenesta gjev døgnkontinuerlig tilsyn og pleie, eller tilsvarande det den omsorgstrengande får i eigen heim
 • Dersom søkjar har heimeteneste skal tiltaksplan følgjast
 • Det vil bli gitt hjelp til kontakt med helsetenester, men dette må ein betale sjølv
 • Søkjar må sjølv syte for legemiddel, medisinsk  eingongsutstyr og naudsynte personlege artiklar
 • Avlastningstiltaket er ikkje erstatningsansvarleg for eventuelt bort kome kle eller andre private eigendelar
 • Privat tøy vert vaska i kommunalt vaskeri (gjeld sjukeheim)
 • Eit avlastningsopphald er ikkje  forskotering  av langtidsopphald (gjeld sjukeheim)

 

Kva kan søkjar forvente av Norddal kommune

 • Kommunen innhentar dei opplysningane som er naudsynt for å avgjere saka. Det vert fatta eit vedtak og vedtaket er grunngjeve.
 • Vi gjev tenester slik det kjem fram i vedtaket med det innhald som er beskreve.
 • Vi gjev tenester med respekt for deg og din livssituasjon
 • Vi planlegg og iverksett tenester i samarbeid med brukar og pårørande
 • Vi held teieplikta vår
 • Det vil bli gitt hjelp til planlegging og  tilrettelegging ved utskriving til heimen.

 

Kva er forventa av deg som søkjar

 • Du samtykker til vedtaket og du  reiser heim til avtalt dato
 • Du tek med eigna kle
 • Alt privat tøy er merka
 • Private eigendelar vert tatt med på eige ansvar
 • Du tek med naudsynte legemiddel
 • Du tek med naudsynt medisinsk eingongsutstyr og personlege artiklar

 

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 punkt 6 bokstav d.

 

Betaling  av opphald : Avlastning er gratis

 

Søknadsskjema

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 89 23
Tittel :
Einingsleiar heimebaserte tenester
Bunnhjørne