Omsorgsbustad

Norddal kommune disponerer ulike typar omsorgsbustader. Nokre er sjølvstendige bueiningar, medan andre er kopla opp mot felles- og personalareal. Ein omsorgsbustad er ein bustad som er tilpassa rørslehemma og lagt til rette slik at bebuaren skal kunne ta imot heildøgns omsorg etter behov. Bustaden er bebuaren sin eigen heim. Bebuaren betalar husleige og mottek heimetenester på same vilkår som for andre heimebuande.

Kommunen tildeler omsorgsbustad etter vedtekne reglar, og søknadane blir handsama fortløpande.

Søknadsskjema finn du her.

Sist endra 09.05.2014

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 89 23
Tittel :
Einingsleiar heimebaserte tenester
Bunnhjørne
Artikkel (1)
Eksterne lenker