Miljøterapeutiske tenester og praktisk bistand

Definisjon

Tenesta inneheld rettleiing og opplæring i utføring av daglege gjeremål som ADL rettleiing dette kan vere handling, reinhald, matlaging ol. ril personar med funksjonsnedsetting. Funksjonsnedsettinga kan skuldast psykisk liding, reduserte kognitive evner eller fysisk funksjonsnedsetting.

 

Målsetting

Tenesta skal bidra til at du kan leve og bu sjølvstendig og ha eit aktivt, meinigsfylt liv i felleskap med andre. Miljøterapeutiske tenester vert gitt  i eigen heim, anten ved Elvetun eller i privat heim.

 

Betaling for tenesta

Kommunen kan krevje betaling for deler av tenesta/praktisk bistand. Betalingsvilkåra fylgjer reglane i « Foreskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester » 

Miljøterapeutiske tenester kan omfatte støtte til å utføre dagliglivets aktiviteter som du kan oppleve som ei utfordring.

 

Lovgrunnlag

Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 pkt 6 bokstav b

Søkjar må ha eit opplæringspotensial. Inkludert i tenesta kan vere praktisk bistand.

 

Søknadsskjema

 

Sist endra 19.12.2017