Eldreråd

Eldrerådet er oppnemnt i samsvar med lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Rådet er eit rådgjevande organ for kommunen, som ikkje har eiga avgjerdsmynde.

Etter lova skal rådet ha til handsaming alle saker som handlar om levekåra til eldre i kommunen. I tillegg skal rådet handsame årsbudsjett og økonomiplan, kommuneplanar, tiltak og planar i helse- og omsorgssektoren og saker rådet sjølv ønsker å behandle.

Eldreråd for perioden 2016 - 2019:

Politisk valde i Eldrerådet:
Medlem: Laila Olsen, personelg vara: Olav Løvoll


Frå pensjonistlaga:
Ellinor Ruset, personleg vara: Sunneva Linge
Svein Vidar Normann, personleg vara: Tore Hoel
Egil Berge, personleg vara: Harald Storås
Harald Fossheim, personleg vara: Lovise Eide

Leiar: Svein Vidar Normann
Nestleiar: Egil Berge

Innkallingar og protokollar finn ein under "innkallingar og protokollar".

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 20
Tittel :
Konsulent
Bunnhjørne