Detaljregulering Solfjord, Eidsdal - høyring

Med heimel i plan og bygningslova § 12-11 vedtek Det faste utvalet for plansaker å sende detaljreguleringsplan Solfjord – plankart, føresegner og planomtale dagsett 13.10.16 på høyring. Planområdet omfattar delar av reguleringsplan Blomrobben bustadfelt innanfor arealdelplan Eidsdal.

Målet med planarbeidet er å omregulere for å samsvare meir med eksisterane bruk og tilrettelegging for utvida drift.

Planframlegget med føresegner er lagt ut på Servicetorget og på Norddal kommune si heimeside

Merknadar må vere skriftlege, og vert å sende Norddal kommune, Pb 144, 6211 Valldal

eller post@norddal.kommune.no

 

Merknadsfrist: 26.05.2017

 

Planomtale Solfjord (PDF, 2 MB)

Plankart Solfjord (PDF, 334 kB)