Kunngjering om reguleringsvedtak Korsmyra - Indreeide

Norddal kommunestyre vedtok i møte 26.05.2016, i sak 035/16, forslag til reguleringsplan for fylkesveg 63 Korsmyra - Indreeide.

 

Føremålet med planen er å legge til rette for rassikker vinterveg / tunnell frå Korsmyra (Stranda) til Indreeide.

 

Den godkjente detaljreguleringsplanen består av

plankart (PDF, 6 MB)

reguleringsføresegner (PDF, 117 kB)

planomtale (PDF, 6 MB)

vedlegg til planomtale (PDF, 8 MB)

 

Vedtaket kan klagast inn til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eventuell klage stilast til Norddal kommune og sendast til post@norddal.kommune.no, eller pr. post til Norddal kommune, Postboks 144, 6211 Valldal. Klagefristen er 3 veker frå kunngjering er gjort.

Eventuelle spørsmål til planforslaget kan rettast til Stranda kommune eller Statens vegvesen region midt.

Kontaktinfo. Statens vegvesen: Bjarne Otnes, Telefon:  71 27 48 69  Mobil: 915 96 745