Teknisk og brann

Det er inngått avtale om interkommunalt samarbeid innan tekniske tenester mellom kommunane Norddal og Stordal. Samarbeidet heiter Teknisk samarbeid kommunane Stordal og Norddal, forkorta TSSN. Einar Lied er leiar for avdelinga. Føremålet med avtalen er å få til ei godt fungerande teneste og eit godt fungerande samarbeid i dei to samarbeidskommunane innan dei tekniske tenestene. Målsettinga er samstundes å skape eit fagmiljø som vert meir attraktivt og fagleg interessant. 

Publisert 04.04.2017
Bossbilen

 Endring av hentedag av avfall i påska

Publisert 27.02.2017

Norddal kommune har to eigedommar for salg,Tafjord Skule og barnehage i Tafjord  og Fjørå skule i Fjørå. 

Publisert 22.02.2017
Mobil miljøstasjon.JPG

Renovasjonskalenderen viser når rest-, plast- og papiravvfall blir henta der du bur, for hytter og fritidsbustadar er det laga ei eiga brosjyre.

Publisert 17.02.2017

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 vedtek Det faste utvalet for plansaker å legge detaljregulering for Tafjord friluftsbad, småbåthamn og camping, plankart, føresegner og planomtale dagsett 27.01.17 ut til offentleg høyring i 6 veker.

Publisert 31.01.2017

Det er utarbeidd lokal forskrift om lovfesta feiing og tilsyn av fyringsanlegg, og gebyr for feiing og tilsyn. Denne ligg no ute til høyring i fire veker fram til 1. mars.