Fjellskredberedskap

Klikk for stort bileteFjellskred er sjeldne, men har ført til nokre av dei verste naturkatastrofane i Noreg, seinast i Loen i 1905 og 1936 og i Tafjorden i 1934.

I Møre og Romsdal er tre fjellparti under døgnkontinuerleg overvaking: 

Hegguraksla i Norddal kommune

Åkneset i Stranda kommune

Mannen i Rauma kommune

 

Det blir no bygt opp eit nytt regime når det gjeld beredskapsplanverk for fjellskred. Ein nasjonal plan som gir overordna føringar vart vedteken i 2015. Det er utarbeidd eit regionalt planverk for høgrisikoobjekta i fylket. 

Objektplan Åkneset

Objektplan Hegguraksla

 

Arbeidet med å revidere det kommunale planverket er igang.  Det er utarbeidd ei interkommunal konsekvensanalyse (PDF, 2 MB), og generell del for planverket er på plass. Det er sendt ut brev til alle som eig bustad/fritidsbustad og næringsdrivane innanfor evakueringssona.

 

Revidert planverk vart under Øving Åkneset 2016 - ei større samhandlingsøving med fjellskred og flodbølgjescenario.

 

På fylkesmannen sine sider er det samla mykje informasjon knytt til fjellskredberedskapen i fylket:

Overvakinga

Rapportar

Historikk

Kart over fare- og evakueringssonene  (klikk på "samfunnssikkerhet" i menyen til venstre)

Faktaark frå NVE om store fjellskred

Kraft og skredsenteret i Tafjord

DSB: Risikoanalyse av varsla fjellskred (2016)

 

Ei rekkje aktørar har ei rolle innan fjellskredberedskap i Norge. Kommunane har eit grunnleggande ansvar for å ivareta befolkninga sin tryggleik, og utgjer det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen.