Samfunnsplanlegging

Samfunnet vårt endrar seg raskt. For å kunne styre utviklinga slik kommunen ynskjer er det viktig å ha gode hjelpemiddel i planlegginga. Rikspolitiske bestemmelsar, fylkesplanar og kommunale vedtak er grunnsteinar i ein kontinuerleg prosess om samfunnsplanlegging.

Alle kommunar skal gjennomføre planlegging med sikte på å samordne den fysiske -, sosiale -, økonomiske - , estetiske - og kulturelle utviklinga i kommunen. Planlegginga skal ha ein langsiktig og ein kortsiktig del

Den langsiktige delen handlar om mål for utviklinga i kommunen, retningsliner for sektorane i kommunen og ein arealdel som syner arealbruken i kommunen

Den kortsiktige delen handlar om den kommunale aktiviteten dei næraste åra.

Kommuneplanen skal rullerast minst ein gang i kvar valperiode.

Plan -og bygningslova er den sentrale lova for offentlig styring av det fysiske miljøet i kommunen.

Ved hjelp av offentlege -og private reguleringsplanar, samt meir detaljerte utbyggingsplanar bestemmer kommunen korleis areal skal nyttast. I planprosessen vert det lagt vekt på innsyn og medverknad frå innbyggjarane i kommunen.

Under "offentlege høyringar" finn du kva som ligg ute til offentleg ettersyn.

Arealplanar og reguleringsplanar som er digitalisert finn du her.

Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Sist endra 20.03.2012
Teneste (1)
Hovudside (1)
Eksterne lenker