Syltebøen barnehage

Syltebøen barnehage - Klikk for stort bilete

Syltebøen barnehage er ein 4 avdelings kommunal barnehage. Valldal trygde- og sjukeheim, og Elvetun som er boligar for funksjonshemma. Vidare ligg kommunehuset med helsestasjon, kommuneadministrasjon og andre serviceverksemder like ved.

Vi har kort avstand både til sjø og skog, og nyttar dette mykje. I skogen ved Valldal skule har vi også lavvu.

Syltebøen barnehage er eit utspring av den foreldredrivne Sylte korttidsbarnehage. Hausten - 89 var den nye kommunale to-avdelings barnehagen i Valldal klar til bruk. Barnehagen fekk foreløpig navnet Valldal barnehage. Ved den offisielle opninga 19. mai 1990 fekk barnehagen navnet den har i dag :
SYLTEBØEN BARNEHAGE.

Etter dette har det i mange år vore behov for fleire barnehageplassar i nærleiken av kommunesenteret , og mange mellombelse løysingar har det vore. Hausten 2005 starta arbeidet med å bygge på ei 3. avdeling. Den 19. mai 2006 var den offisielle opninga av avdeling ”Ormula”, og vi er no 3 avdelingar under same tak.

Vi tilbyr fleksible ordningar i høve % og dagar, så langt mogleg er.

Barnehagen si opningstid er 07.15 -16.15, måndag - fredag.


Viser elles til barnehageruta.

Tilsette:Vi har god tilgong på høgt kvalifiserte medarbeiarar. Bemanninga er fordelt på 1 verksemdsleiar, 4 pedagogisk leiarar, fagarbeidarar og asstentar.

Satsingsområde:Vår visjon for arbeidet er: ”
VI SATSAR PÅ TRIVSEL, TRYGGLEIK OG TILLIT!”
Dei siste åra har vi brukt eit opplegg/materiell utgitt av Nasjonalforeningen for folkehelse som heiter ”STEG FOR STEG” Dette er eit rammeprogram som omhandler sosial kompetanse. Du kan lese meir i Årsplanen vår.

 

Kontakt

Telefon :
70 25 88 85
Tittel :
Styrar Syltebøen barnehage
Bunnhjørne