Kontroll og godkjenning av avløpsanlegg

Jfr. forureininingsforskrifta av 06.01.2004 er utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustader, hytter, turistbedrifter og liknande verksemder søknadspliktige. Dette vil i praksis seie at nedsetting av slamavskiljarar og tette tankar for avløp, samt etablering av anlegg med infiltrasjon til grunn, skal godkjennast.

Jfr. forureininngsforskrifta § 12-2 er kommunen forureininingsmynde og fattar vedtak og fører tilsyn med slike anlegg.


Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Første gong publisert 19.12.2012
Artikkel (1)