Oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning går ut på å klarleggje og beskrive grenser og rettar i tråd med partane sine påstandar og framlagde dokument, og elles bringe fram opplysningar og dokumentasjon som er nødvendig for matrikkelføring og eventuelt tinglysing.

Oppmålingsforretning skal mellom anna haldast dersom du skal:

• dele ei matrikkeleining
• feste del av ei matrikkeleining for meir enn ti år
• registrere ny matrikkeleining eller festegrunn
• overføre areal frå ei matrikkeleining til ei anna

I forretning som gjeld oppretting av ny matrikkeleining eller arealoverføring, skal dei nye grensene merkjast i marka i samsvar med kommunalt løyve etter plan- og bygningslova.

Kontakt

Telefon :
70 25 88 47
Tittel :
Oppmålingsingeniør
Bunnhjørne