Vatn og avløp

Hovedoppgåver for vatn og avløp er avløpsnett, beredskap, lekkasjar, tilstoppingar o.l, tøming av private slamavskillere samt kommunal vassforsyning

Kommunal vassforsyning Norddal har eit kommunalt vassverk: Valldal vassverk som dekkjer sentrum i Valldal. Vassverket leverer grunnvatn.Det blir under normale forhold levert god vasskvalitet, og anlegget vert kontinuerleg overvåka.

AvløpsnettAvløpsnettet skal avlede kloakk og overvan (regnvatn og smeltevatn) raskt og effektivt slik at oversvømming og andre problem vert unngått. Ledningsnettet består av kommunale hovudledningar og pumpestasjonar som kommunen eig og vedlikeheld, og private stikkledningar som leiar vatnet frå den einskilde eigedomen inn på hovudledningane.