Vatn og avløp

Hovedoppgåver for vatn og avløp er avløpsnett, beredskap, lekkasjar, tilstoppingar o.l, tøming av private slamavskillere samt kommunal vassforsyning

Kommunal vassforsyning

Norddal har eit kommunalt vassverk: Valldal vassverk. I tillegg driftar kommunen Omenås vassverk. Vassverket leverer grunnvatn. Det blir under normale forhold levert god vasskvalitet, og anlegga vert kontinuerleg overvåka.

Avløpsnett
Avløpsnettet skal avlede kloakk og overvan (regnvatn og smeltevatn) raskt og effektivt slik at oversvømming og andre problem vert unngått. Ledningsnettet består av kommunale hovudledningar og pumpestasjonar som kommunen eig og vedlikeheld, og private stikkledningar som leiar vatnet frå den einskilde eigedomen inn på hovudledningane.

Kontakt

Telefon :
70 25 88 54
Tittel :
Teamleiar
Bunnhjørne