Konsesjon og buplik - landbrukseigedom

Viss du arvar, kjøper eller mottek fast eigedom som gåve, må du normalt søkje om konsesjon. Det er mange unntak frå konsesjonsplikta. Til dømes gjeld ikkje konsesjonsplikt for eigedom du overtek frå nære slektningar. Også andre høve kan føre til at overdraginga er unnateke konsesjonsplikt. Norddal kommune har vurdert innføring av nullkonsesjon, men har førebels ikkje fatta vedtak om dette.


Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 65
Bunnhjørne