Varer og tenester


Som forbrukar har vi ulike rettar ved kjøp av varer og tenester. Nokre rettar er lovfesta, som td. Forbrukerkjøpslova, medan andre er basert på sedvane eller annan prakis i bransjen, som td. byteretten.

Forbrukarrådet er ein sentral organisasjon som tek vare på forbrukarane sine interesser overfor myndigheiter, næringsliv og andre instansar.

Forbrukarombodet forvaltar og har tilsyn med marknadsføringslova. Vil du klage på til dømes villeiande marknadsføring og reklame kan du ta kontakt på tlf. 23 40 06 00.