Pasientrettar

I Noreg vert pasientane sine rettar teke vare på gjennom Pasientrettslova. Formålet med lova er å sikre at alle skal ha lik tilgong på helsehjelp av god kvalitet. Lova tek omsyn til blant anna rett til medverknad og informasjon, barn sine rettar, journalinnsyn og eventuelle klager.

Pasientombodet kan gje informasjon og hjelp både til pasientar og pårørande.

Frå 1. juni 2018 har alle Pasient- og brukaromboda sentralt posttmottak:
Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal
Postboks 212 Skøyen
0212 Oslo

•Tlf. 715 70 900
•E-post: mr@pasientogbrukerombudet.no

Norsk pasientskadeerstatning er eit statleg forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Dei behandlar erstatningskrav gratis, for pasientar som er blitt påført skade av helsevesenet. Norsk pasientskadeerstatning, Postboks 3 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Tlf. 22 99 45 00. E-post: npepost@npe.no

Helsetilsynet er klageinstans om ikkje klagen fører fram lokalt. Helsetilsynet/fylkeslegen ligg administrativt under Fylkesmannen i Møre og Romsdal.