Barnerepresentanten

 
Barnerepresentanten skal vere barn og unge sitt talerør i den kommunale plankvardagen. Lojaliteten skal liggje hos barn og unge mellom 0-18 år, og dei løysingar som best ivaretek deira behov og interesser. Barnerepresentant i perioden 2015 - 2019 er Anna Marie Sunde. Vara er Geir Olav Øien.
 
Dette er ei lovpålagt oppgåve.

Barnerepresentanten vert utpeikt av kommunestyret, er politisk uavhengig og fristilt frå rådmannen si instruksjonsmynde.

Barnerepresentanten har møte-, tale- og forslagsrett i det faste utvalg for plansaker. Barnerepresentanten er formell høyringsinstans i alle saker som vedkjem barn og unge sitt oppvekstmiljø.

Barn og unge kan ta kontakt med barnerepresentanten om ein har saker ein ønskjer å ta opp.