Overordna ROS-analyse

Overordna ROS-analyse for Norddal kommune vart vedteken av kommunestyret 13. oktober 2011.

Kommunane er pliktig å kartlegge kva uønska hendingar som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsyn og korleis kommunen kan verte påverka. Dette skal samannstillast i ei heilskapleg risiko- og sårbarhetsanalyse. ROS-analysen skal leggast til grunn for kommunen sitt arbeid med sikkerheit og beredskap, samt kommuneplanen sin arealdel. ROS-analysen skal reviderast kvart fjerde år når arealdelen blir revidert.

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 33
Bunnhjørne