Kulturskulen - avgifter 2019

1. Betaling for ein elevplass vert sett til 2.856 kr per år.
2. Betaling for dirigentteneste for skulekorps og lag der born er i fleirtal kr 461 per time.
3. Betaling for dirigentteneste for kor og korps for vaksne kr 619 per time.
4. Ordninga med søskenmoderasjon vert uendra.
5. Instrumentleige kr 577 per år.