Norddal - ein NaKuHel-kommune

Kommunen har vedteke ein NaKuHel-plan (natur, kultur, helse). Vi ønskjer å sjå heile mennesket, og utnytte dei positive effektane som ligg i samspelet mellom natur - kultur - helse.

I kommuneplanen sin samfunnsdel er NaKuHel eitt av seks satsingsområde. Hovudmål 1: Norddal kommune sal verte ein føregangskommune for NaKuHel der inkludering og identitetsskaping vert nøkkelfaktorar.

NaKuHel-planen er delt inn i måla natur, kultur og helse som igjen har delmål ein vil arbeide med i planperioden.

Ei slik tenking er veldig aktuell i samband med Samhandlingsreforma. Mykje forsking dokumenterer at velvære gir god helse. Natur- og kulturopplevingar er viktige bidragsytarar her.

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 33
Bunnhjørne