Automatisk freda kulturminne - tilskot til arkeologiske undersøkingar

Har du fått løyve til å gjere inngrep i eit automatisk freda kulturminne på eigen eigedom, kan du få pålegg om at det skal gjerast arkeologiske undersøkingar før du set i gang tiltaket. Ved mindre private tiltak skal staten dekkje utgiftene heilt eller delvis dersom desse blir urimeleg tyngjande. Automatisk freda kulturminne er kulturminne datert før år 1537.

Riksantikvaren skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Ta kontakt med Riksantikvaren dersom du ønskjer meir informasjon om ordninga.

Riksantikvaren

Kulturminnelova

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 33
Bunnhjørne