Video- og filmkonsesjon

Den 14.06.2010 vedtok Stortinget å oppheve den kommunale konsesjonsordninga for videoomsetning. Lovendringa vart gjeldande frå 01.01.2011. Endringane inneber i praksis at "videogram", for eksempel DVD, Blu-ray eller video formidla over Internett, vil kunne omsettast (selgast eller leigast ut) utan kommunalt løyve.

Lovendringane vedkjem ikke konsesjonsordninga for vising av film eller video. Kommunen vil framleis behandle kinokonsesjonsordninga for vising av film og video.  Kommunen fattar vedtak om tildeling av kinokonsesjoner, og har kontrollverksemd på området. Kinokonsesjonar skal fornyast kvart femte år.

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 33
Bunnhjørne