Kommunalt næringsfond

Klikk for stort bilete Det kommunale næringsfondet skal i første rekkje nyttast til næringsføremål som bedriftsutvikling, etableringstilskot, investeringar i bedrifter og til kommunale næringstiltak.Strategisk næringsplan bør vere retningsgjevande for finansiering som blir gitt frå fondet. I strategisk næringsplan er dette hovedmålet skissert:

Norddal kommune skal stimulere til eit lønsamt, nyskapande og berekraftig næringsliv som primært tek utgangspunkt i næringar som har naturlege konkurransefortrinn i området.

Hovedmålet er utforma i 3 delmål:

  • Fleire og meir overlevingsdyktige verksemder
  • Fleire arbeidsplassar
  • Auke folketalet med minst 50 innbyggarar i planperioden

Finansiering frå næringsfondet kan berre gjevast i form av tilskot. Samla finansiering frå fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikkje vere meir enn 50 % av samla kapitalbehov for prosjektet. For prosjekt som har særleg stor verdi i høve til Strategisk næringsplan, kan næringsfondet vere med på inntil 75 % av finansieringa.

Vi gjer merksam på at vedtekter og retningsliner er justerte, og at det har kome inn nye krav til innhald og dokumentasjon i søknaden.

Søkjar SKAL ta kontakt med Fjordhagen AS på tlf. nr. 48 99 54 60 eller post@fjordhagen.com i samband med søknadsprosessen. Denne tenesta er gratis.

Send søknad via www.regionalforvaltning.no

Som vedlegg til søknaden skal det leverast:

- 3-årig driftsbudsjett for bedrifta

- Ekstra opplysningar om bedrifta med svar på punkta i "Mal for opplysningar om bedrifta" som de får ved å kontakte Fjordhagen AS

- Kopi av tilbod som dokumenterer kostnadane som er oppført i søknaden

- Etablerte bedrifter skal også levere rekneskap for det siste driftsåret.

Viser elles til vedtekter og retningslinjer for næringsfondet.

Kontaktperson i Norddal kommune er Toralv Klokkehaug.

Søknadsfrist er 1.mars og 1.oktober