Kommunalt næringsfond

Det kommunale næringsfondet skal i første rekkje nyttast til næringsføremål som bedriftsutvikling, etableringstilskot, investeringar i bedrifter og til kommunale næringstiltak.Strategisk næringsplan bør vere retningsgjevande for finansiering som blir gitt frå fondet. I strategisk næringsplan er dette hovedmålet skissert

Norddal kommune skal stimulere til eit lønsamt, nyskapande og berekraftig næringsliv som primært tek utgangspunkt i næringar som har naturlege konkurransefortrinn i området.

Hovedmålet er utforma i 3 delmål:

  • Fleire og meir overlevingsdyktige verksemder
  • Fleire arbeidsplassar
  • Auke folketalet med minst 50 innbyggarar i planperioden

Finansiering frå næringsfondet kan berre gjevast i form av tilskot. Samla finansiering frå fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikkje vere meir enn 50 % av samla kapitalbehov for prosjektet. For prosjekt som har særleg stor verdi i høve til Strategisk næringsplan, kan næringsfondet vere med på inntil 75 % av finansieringa.

Vi gjer merksam på at vedtekter og retningsliner er justerte, og at det har kome inn nye krav til innhald og dokumentasjon i søknaden.

Søkjar SKAL ta kontakt med Fjordhagen AS på tlf. nr. 48 99 54 60 eller post@fjordhagen.com i samband med søknadsprosessen. Denne tenesta er gratis.

Send søknad via www.regionalforvaltning.no

I tillegg til det som går fram av søknadsskjemaet, ynskjer vi  diverse tilleggsopplysningar – sjå vedlagte skjema (Mal for opplysningar om bedrifta)

Viser også til vedlagte vedtekter og retningsliner for næringsfondet.

Kontaktperson i Norddal kommune er Toralv Klokkehaug.

 

Søknadsfrist torsdag 1.mars

 

 

Retningslinjer for næringsfondet 16.02.2017 (PDF, 15 kB)

Vedtekter for næringsfondet 16.02.2017 (PDF, 13 kB)

Mal for opplysningar om bedrifta (PDF, 329 kB)

Sist endra 17.04.2018