Landbruk og skogbruk

Det er næringsavdelinga som tek seg av kommunen sine oppgåver knytt til landbruk og skogbruk. Du kan søkje på landbrukseigadommar ved hjelp av gards- og bruksnummer på NIBIO sine heimesider.

Nokre av arbeidsoppgåvene:
- Produksjonstilskot i landbruket
- Regionalt miljøprogram
- Velferdsordningar
- Spesielle miljøtiltak i landbruket
- Landbruksveg (jord- og skogbruksvegar)
- Viltforvaltning
- Jegerprøve
- Plantevern

På denne sida finn du og mange linkar til eksterne sider, m.a. skjema frå Landbruksdirektoratet.