Nydyrking av areal til jordbruksføremål

Ønskjer du å utvide det dyrka arealet ditt, må du ha ein plan for nydyrking som skal godkjennast av kommunen. Kommunen vil vurdere kva for verknader nydyrking vil ha for landskapsbiletet, mangfaldet i naturen og kulturminne.


Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 65
Bunnhjørne