Pålegg og restriksjonar i plante- og husdyrproduksjon - erstatning

Erstatningsordninga skal sikre at landbruksføretak ikkje lir tap fordi dei får pålegg frå det offentlege som eit ledd i å oppnå trygg mat og miljøvennleg produksjon. Du kan få erstatning for

 • produksjonstap av plantar og husdyr
 • saneringstiltak
 • tap i ein pålagt opphaldsperiode
 • produksjonstap ved flytterestriksjonar på bier
 • nedfôringskostnader osb. på grunn av radioaktivitet

Kriterium:

 • Verksemda skal ikkje ha valda tapet forsettleg eller grovt uaktsamt
 • Verksemda har oppfylt varslingsplikta
 • Verksemda har gjennomført pålagte tiltak
 • Tapet ikkje kan dekkjast gjennom ei allmenn forsikringsordning eller på annan måte

Vedlegg: 

 • Kopi av offentleg pålegg eller restriksjon
 • Stadfesting på at heile eller delar av pålegget eller restriksjonen er gjennomført
 • Dokumentasjon over tap
 • Anna nødvendig dokumentasjon

Det er Fylkesmannen som tek avgjerder i slike saker. Det må søkjast seks månader etter at pålagte eller frivillige tiltak er gjennomførte.

Forskrift om erstatning i plante- og husdyrproduksjon

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 65
Bunnhjørne