Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskot

Landbruksføretak kan søkje om tilskott knytta til Regionalt miljøprogram. Dette programmet blir utarbeidd for å møte prioriterte miljøutfordringar i fylket, både når det gjeld kulturlandskap og forureining. Målet er betre effekt av miljøinnsatsen. Regionalt miljøprogram godkjennast normalt for fire år, men mindre justeringar kan skje årleg. Fylkesmannen disponerer ei årleg tilskottsramme som blir fastsett i jordbruksoppgjeret.

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 06
Tittel :
Saksbehandlar
Bunnhjørne