Skogbruk

Formålet med NMSK- ordninga (tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket) er å stimulere til auka verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdiar knytt til biologisk mangfald, landskap, friluftsliv og kulturminne i skogen blir ivaretatt og vidareutvikla.

Det kan søkjast tilskot til:
- Skogkultur
- Vegbygging
- Miljøtiltak i skog
- Taubane, hest o.a.
- Andre tiltak i skogbruket

Har du spørsmål knytt til skogbruk, ta kontakt med skogbrukssjef Christer Kornstad, epost Asle Johan Bergseth Konnert , tlf. 464 11 024.

Stillinga som skogbrukssjef er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Sykkylven, Stranda og Norddal.

Skogbrukssjefen held til i Stranda kommune, men er i Norddal ved behov.