Når du skal etablere eit utslepp av sanitært avløpsvatn eller vil auke eksisterande utslepp vesentleg, må du søke kommunen om utsleppsløyve.

Her finn du informasjon om emne som grunnforureining, luftforureining, støy, strålevern og vassforureining. Fleire av lenkene om dette tema er eksterne lenker med informasjon frå andre offentlege nettsider.