Miljøterapeutiske tenester og praktisk bistand

Definisjon:

Tenesta inneheld rettleiing og opplæring i utføring av daglege gjeremål som ADL rettleiing dette kan vere handling, reinhald, matlaging ol. Til personar med funksjonsnedsetting

Funksjonsnedsettinga kan skuldast psykisk liding, reduserte kognitive evner eller fysisk funksjonsnedsetting.

 

Målsetting:

Tenesta skal bidra til at du kan leve og bu sjølvstendig og ha eit aktivt, meinigsfylt liv i felleskap med andre. Miljøterapeutiske tenester vert gitt  i eigen heim, anten ved Elvetun eller i privat heim.

 

Betaling for tenesta:

Kommunen kan krevje betaling for deler av tenesta/praktisk bistand. Betalingsvilkåra fylgjer reglane i « Foreskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester » 

Miljøterapeutiske tenester kan omfatte støtte til å utføre dagliglivets aktiviteter som du kan oppleve som ei utfordring.

 

Lovgrunnlag:

Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 pkt 6 bokstav b

Søkjar må ha eit opplæringspotensial. Inkludert i tenesta kan vere praktisk bistand.

 

Søknadsskjema

 

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 89 23
Tittel :
Einingsleiar heimebaserte tenester
Bunnhjørne