Brukarstyrt personleg assistanse - BPA

 

Definisjon:

Personleg assistanse skal organiserast som Brukerstyrt personleg assistanse. Brukerstyrt personleg assistanse (BPA) er ei alternativ organisering av ordinære tenester for søkjarar som er avhengig av praktisk og/ eller personleg hjelp for å greie dagleglivet sine gjeremål, i og utanfor heimen grunna sjukdom, skade, lyte eller nedsett funskjonsevne.

Prinsippa for administrering av BPA står skrive i Rundskriv I-20/2000 og Rundskriv I-15/2005. Små born vil vere heilt ute av stand til å utøve brukarstyring sjølv og må representerast av foreldre/verge. Tilsvarande og for dei over 18 år som har omfattande kognitiv funksjonsnedsetting må bli fullt representert av verge når det gjeld brukarstyring.

 

Målsetting:

Tenesta skal ta utgangspunkt i den enkelte sine ressursar og bidra til å gjere vedkomande mest mogleg sjølvhjulpen ift. eigenomsorg og dagliglivet sine gjeremål

 

Kriterier for tildeling:

  • Er under 67 år
  • Har eit langvarig behov for ordninga.  Tenestebehov på minst 32 timar per veke ( søkjar med tenestebehov på minst 25 timar per veke har likevel rett til å få tenester organisert som BPA, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentleg kostnad for kommunen)
  • Har eigeninnsikt og ressursar til eit aktivt liv både i og utanfor heimen
  • Er i stand til å ta på seg leiarrolla sjølv, eller grunna kognitiv funksjonsnedsetting kan få bistand til dette via verge eller personar som har fullmakt frå søkjar sjølv
  • Både dei som kan ivareta arbeidsleiarrolla ( brukarstyringa) og dei som treng bistand til dette, kan få innvilga BPA. Kommunen vil som hovedregel krevje at vedkomande brukerstyrer si eiga ordning
  • Dersom søkjar har vedtak etter kap. 9 i lov om kommunale helse- og omsorgstenester kan vedkomande ikkje nytte seg av BPA ordninga

 

Standard for tenesta:

  • Det vert inngått ein samarbeidsavtale mellom Norddal kommune og arbeidsleiar gjeldande tildelt BPA ordning
  • Med ordninga får kommunen og søkjar/arbeidsleiar eit definert ansvar og definerte oppgåver

 

Kva kan du som søkjar forvente av Norddal kommue:

At samarbeidsavtalen mellom Norddal kommune og arbeidsleiar vedrørande tildelt BPA ordning vert fulgt opp ( Har ikkje samarbeidsavtale per i dag, må ordnast)

 

Kva vert forventa av deg som søkjar:

At samarbeidsavtalen mellom Norddal kommune og arbeidsleiar vedrørande tildelt BPA ordning vert fulgt opp (OBS, sjå over)

 

Betaling for tenesta:

Eigenbetaling for tenesta BPA fylgjer reglane i « Foreskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester» Det kan ikkje krevjast vederlag for tenester som gjeld « personleg stell og eigenomsorg» Kor mange timar det kan krevjast vederlag for må difor vurderast konkret i dei enkelte arbeidsoppgåvene hjå kvar enkelt som har tildelt ordninga.

Satsen som vert fastsett av kommunestyret og vert utrekna individuelt på bakgrunn av husstanden si samla inntekt.

 

Lovgunnlag:

Lov om kommunale helse- og omsorgstenester § 3-2 punkt 6, bokstav b og § 3-8

 

Søknadsskjema

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 89 23
Tittel :
Einingsleiar heimebaserte tenester
Bunnhjørne