Omsorgsbustad

Definisjon

Omsorgsbustad er ein fellesbetegnelse på bustader som er tilrettelagde for helse- og omsorgstenester utanfor institusjon. Bustadane er fysisk tilrettelagde, slik at den som bur der kan kunne motta heildøgns helse- og omsorgstenester.

Det er brukar sim eigen heim, ein tek i mot kommunale pleie- og omsorgstenester etter behov og fatta vedtak. Ikkje særskild regulert i lovverk. Regulert etter husleigelova.

Kriterier for tildeling

 • Søkjar har eit behov for tilrettelagd bustad og  har ein funksjonsvikt der tildeling av omsorgsbustad kan verke førebyggande
 • Søkjar har ein helsesvikt og/eller er fysisk funksjonsnedsetting der noverande bustad er lite funksjonell. Andre tenester som heimesjukepleie, heimehjelp og tryggleiksalarm bør vere prøvd ut .
 • Bustad til søkjar kan påføre ny – eller vidareutvikle ein allereie eksisterande helsesvikt.
 • Bustaden gir lite rom for/avgrensa moglegheit for utnytting av eigenomsorgsressursar.
 • Bustaden gir avgrensa moglegheit for mobilisering av brukaren.
 • Bustaden er lite eigna  for tilrettelegging av tekniske hjelpemidlar/innretningar.
 • Bustadsituasjonen aukar omsorgsbehovet og dermed overforbruk av personalressursar.
 • Bustadsituasjonen gjev vanskelege arbeidsforhold for helsepersonell.
 • Søkjar har behov for tilrettelagt bustad i forhold til funksjonsnesetting, slik at søkjar kan oppretthalde evna til sjølvhjelp og dermed ha mindre behov for hjelp.
 • Betaling etter gjeldande satsar, ein betalar ein månad etter oppseiing
 • Ein treng ikkje halde seg med sengetøy og handdukar, dette leiger ein gjennom bustaden. ( Gjeld ikkje Elvetun )

 

Kommunen er pålagt å medverke til bustadar med særleg tilpassing og hjelpe/vernetiltak, i samsvar med lov om kommunale helse- og omsorgstenester § 3-7. Tildeling føreset ledig i bustad eller ledig frå eit gitt tidspunkt som kjem fram i vedtaket.

 

Målsetting

Bebuaren skal ha eit mest mogleg sjølvstendig liv i ein tilrettelagt bustad.

 

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstenester § 3-7, bustadar til vanskelegstilte

 

Praktiske opplysningar

Forholdet vert regulert gjennom Husleigelova og det skal skrivast husleigekontrakt, i tillegg gjeld eigne husreglar.

 

Søknadsskjema

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 89 23
Tittel :
Einingsleiar heimebaserte tenester
Bunnhjørne