Omsorgsbustader for personar med nedsett funksjonsevne

Gjeld Elvetun

Målgruppe: Personar med medfødd eller erverva fysisk eller psykisk funksjonshemming som har behov for bistand til førstegongs etablering eller re-etablering eller regelmessig behov.

 

Lovgrunnlag:

Ikkje ei lovpålagt teneste men kommunen er pålagt å medvirke til bustadar med særleg tilpassing og hjelpe/vernetiltak jf.

HOTL §§ 3-7 og 3-2 Boliger til vanskeleg-stilte og kommunens ansvar for helse- og omsorgstenester

 

Søknadsskjema

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 89 23
Tittel :
Einingsleiar heimebaserte tenester
Bunnhjørne