Bustadtilskot frå Husbanken

Bustadtilskot skal medverke til at husstandar med svak økonomi blant funksjonshemma, sosialt vanskelegstilte, flyktningar, eldre og unge i etableringsfasen skal kunne skaffe seg og bli buande i nøkterne og godt eigna bustader.

For å søkje om bustadtilskot kan du ta kontakt med Servicetorget. Der vil du få hjelp og rettleiing til utfylling av søknadsskjema og innhenting av nødvendige vedlegg.