Heimetenester

Har du behov for heimetenester kan du få hjelp hos kommunen. Desse tenestene kan vere stell, tilsyn og praktisk hjelp i heimen, men også andre daglege gjeremål. Norddal kommune har eit mål om at eldre brukarar skal få bu heime så lenge som mogeleg ved å nytte heimehjelp og/eller heimesjukepleie.

Aktuelle telefonnummer:

Heimesjukepleie Valldal/Fjørå/Tafjord ( open omsorg Nord): 70 25 89 23

Heimesjukepleie Eidsdal/Norddal ( open omsorg Sør): 70 25 71 66

Elvetun/ Bustad for funksjonshemma:  70 25 71 50

Einingsleiar heimetenester Norddal kommune: 70 25 89 23            

 

Aktuelle tenester

Omsorgsbustad

Omsorgsbustader for personar med nedsett funksjonsevne

Heimesjukepleie / helsetenester i heimen

Dagtilbod for demente

Tryggleiksalarm

Miljøterapeutiske tenester og praktisk bistand

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Hjelpemiddel

KAD-plassar (kommunal akutt døgneining)

Avlastning

Avlastning for barn og unge

Rus og psykisk helse

Støttekontakt

Arbeids- og aktivitetssenter

Middagsombringing

Individuell plan / koordinerande eining

Omsorgsstønad