Transporttenester

Transporttenesta for funksjonshemma er eit tilbod til funksjonshemma som har vanskar med å nytte seg av kollektive transportmiddel. Størstedelen av transporten vert utført av ordinære drosjer. Transportkort skal berre nyttast til fritidsreiser.

Du må fylle ut eit søknadsskjema. I tillegg må legen din fylle ut ei legeerklæring.

Ta kontakt med Servicetorget om du treng hjelp.