Forskotsskatt - betaling og innkreving

Driv du sjølvstendig næringsverksemd (enkeltpersonføretak), skal du betale utskriven forskottsskatt. Det same kan gjelde om du er deltakar i ansvarleg selskap og kan vente del av skattbart overskott frå selskapet. Vidare kan det gjelde personlege skattytarar dersom dei har større inntekter som det ikkje er teke omsyn til i det forskottstrekket dei har i lønnsinntekta. 

Dersom du får utskriven forskottsskatt, får du tilsendt innbetalingsblankettar fire gonger i året. Den forskottsskatten som er utskriven, er utrekna på bakgrunn av likningsresultatet førre året. For at nye enkeltpersonføretak og deltakarar i ansvarlege selskap skal få utskriven forskottsskatt og tilsendt innbetalingsblankettar, må dei melde frå til skattekontoret om verksemda og fortelje kor stort overskott (eller underskott) dei ventar seg det første året.

Betaling skjer til bankkontoen for skatt til skatteoppkrevjaren. Ved utelaten betaling blir det rekna forseinkingsrenter frå forfallet og fram til betaling skjer. Dersom kravet ikkje blir betalt frivillig, kan skatteoppkrevjaren setje i verk tvangsinnfordring og kostnader kan kome til etter rettsgebyrlova.

Dersom du ikkje er samd i utskrivinga av forskottsskatten, må du sende søknad om endring av utskriven forskottsskatt til skattekontoret.

Spørsmål om utskriving av forskotsskatt skal rettast til Skatt Midt-Norge, Seviceboks 2060, 6402 Molde. Tlf. 800 80 000.

Saksbehandlinga skjer hos Nordre Sunnmøre Kemnerkontor, serviceboks 1521, 6025 Ålesund.